Följ Värmdö kommun

Bättre företagsklimat i Värmdö

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2017 10:48 CEST

För fjärde gången har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. De flesta företagare är nöjda med kommunernas service. Den totala svarsfrekvensen i undersökningen uppgick till drygt 45 procent och Värmdö förbättrar sitt resultat från tidigare mätning.

147 kommuner samt 7 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2016. Det är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex områden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd.

Svarsfrekvensen i Värmdö var 64 %.Värmdös sammanlagda NKI blev 71 vilket placerar kommunen på plats 82. Motsvarande placering bland de kommuner som har ett invånarantal som överstiger 40 000 blir plats 26 av totalt 54 kommuner. Högst NKI i kommunen har serveringstillstånd och brandskydd.

Ranking och NKI per myndighetsområde

Genom en enkät med frågor inom de sex utvalda bedömningsområdena samt ytterligare tre frågor görs en helhetsbedömning som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI).

- Brandskydd: ranking 31, NKI 80

- Bygglov: ranking 64, NKI 64

- Markupplåtelse: inga ärenden

- Miljö- och hälsoskydd: ranking 92, NKI 61

- Livsmedelskontroll: ranking 101, NKI 69

- Serveringstillstånd: ranking 10, NKI 84

NKI-siffrorna ska tolkas som att över 80 är mycket högt, över 70 är högt, 62-69 är godkänt och under 50 är mycket lågt.

Ökad tillgänglighet och digitalisering

Den sammanlagda NKI:n inom bygg-, miljö- och hälsa visar en förbättrad placering, jämfört med 2014, bland annat för att tillgängligheten har ökat avsevärt. Livsmedelskontroll har tappat enstaka enheter inom serviceområdena tillgänglighet, information och bemötande, däremot har index inom serviceområdet effektivitet ökat.

Serveringstillstånd är ett av de områden som har fått bäst resultat i mätningen. Arbetet kommer att utvecklas ytterligare genom en mer utökad e-tjänst. Brandskydd är ett myndighetsområde som generellt har högt NKI, så också för Värmdö kommun. Det är Storstockholms brandförsvar som står för tillsynen.

Gott bemötande en nyckelfaktor

Under 2016 antog kommunfullmäktige en näringslivspolicy som slår fast vikten av ett gott företagsklimat. Under året har kommunen genomfört två utbildningar för anställda som behandlade attityd och bemötande. Olika nätverksträffar har genomförts med kommunens företagare samt en näringslivsdialog för att samverka kring företagsfrämjande aktiviteter.

- Vi har definitivt förbättringsområden att jobba med och det arbetet kommer vi sätta igång med omedelbart. Det är däremot glädjande att vi får ett högre helhetsbetyg än tidigare - ett gott företagsklimat främjar företagande och skapar fler arbetstillfällen. Vi har under många år, bland annat via ”Förenkla helt enkelt” och vår näringslivsstrategi, arbetat för att förbättra det lokala företagsklimatet, säger Lars Alenfalk (C), ordförande i Värmdös näringslivsnämnd.

”Förenkla helt enkelt” ger bättre resultat

Värmdö kommun har genomfört SKL:s och Tillväxtverkets utbildning ”Förenkla helt enkelt”. Cirka 140 kommuner har genomfört eller håller på att genomföra utbildningen. Ökningen har varit dubbelt så stor för de kommuner som genomfört "Förenkla helt enkelt".

- Vi har lyssnat på de behov som finns bland företagarna. Vårt arbete med digitalisering, service och tillgänglighet fortsätter för att ytterligare möta behovet hos de som kommer i kontakt med oss, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande i Värmdö.

Under de sista åren har kommunen aktivt arbetat med att skapa olika mötesforum för Värmdös företagare. Utöver ”Förenkla helt enkelt” erbjuds bland annat olika frukostmöten, en tjänst som kallas ”Boka kommunledningen”, ett drop-in varje vecka där Värmdös företagare kan ställa frågor och träffa representanter från näringslivskontoret samt olika nätverksträffar.

Kvinnor nöjdare än män

Knappt 30 procent av dem som besvarat enkäten är kvinnor och drygt 70 procent är män. Kvinnor är mer nöjda med myndighetsutövningen än män. Det genomsnittliga NKI-resultatet 2016 ligger på 70. Det totala NKI-värdet har sedan 2010 ökat med fyra enheter från 66 till 70.

Öppna jämförelser Företagsklimat har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med drygt  41 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor.

Bifogade filer

PDF-dokument