Följ Värmdö kommun

Kommunens ekonomi i fokus för fullmäktige

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 14:47 CEST

Nya riktlinjer för stabilare ekonomi

Kommunfullmäktige har beslutat om nya riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna syftar till att kommunens ekonomi ska bli stabilare över tid och mindre känslig för oförutsedda händelser och förändringar i omvärlden. Detta ska uppnås genom en bra balans mellan kommunens intäkter och kostnader. Ett starkt driftresultat och en tydlig, ändamålsenlig styrning vad gäller resurser och effektivitet är några av framgångsfaktorerna.

Eftersom kommunen växer snabbt behövs stora investeringar göras inför framtiden. Målsättningen ska vara att dessa investeringar inte görs med hjälp av banklån, utan anpassas efter möjligheten att finansiera dem med kommunens egna medel. Kommunen ska även ta sikte på att sänka sin redan befintliga låneskuld.

Åtgärdsplan för ökad återvinning av kväve och fosfor

Kommunfullmäktige har godkänt en ny åtgärdsplan för ökad återvinning av kväve och fosfor i Värmdö kommun. Syftet med planen är att motverka övergödning, vilket kan orsaka allvarliga miljöproblem i vatten- och skogsområden. Enligt planen ska Bygg- och miljökontoret och Samhällsbyggnadskontoret bland annat arbeta aktivt för att skapa våtmarker och bygga fosfordammar, ombesörja tillsyn av lantbruk och fastigheter med enskilda avlopp samt anlägga latrintömningsstationer för fritidsbåtar.

Barnens perspektiv lyfts fram i förslag

Kommunens tjänstemän ska ta större hänsyn till barns perspektiv när de lägger förslag till politikerna. Det innebär att de i större utsträckning ska undersöka hur barn kan påverkas av ett politiskt beslut, när de skriver ett förslag. Kommunfullmäktige tycker att det är viktigt att barns intressen och rättigheter lyfts fram på ett tydligare sätt i beslutsprocessen. 

För mer information, kontakta

Monica Pettersson, Kommunstyrelsens ordförande

Stellan Folkesson, Kommundirektör

Värmdö, skärgårdens mötesplats, med en unik natur och över 10 000 öar. Här bor 40 000 människor och på sommarhalvåret växer kommunen till över 100 000. Inom bara 30 minuter finns Stockholm, med alla sina möjligheter i form av arbete, kultur och nöjen.