Följ Värmdö kommun

Värmdö ger Trafikverket bakläxa om Grisslingerakan

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2018 08:30 CEST

Trafikverket planerar att bygga om Grisslingerakan. Syftet är att genom en fyrfältslösning förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. Till skillnad från Trafikverkets lösning så föreslår Värmdö kommun att vägen breddas mot norra sidan, för att inte påverka infartsparkeringen och de företag som ligger i anslutning till sträckan.

Väg 222, Värmdöleden, är den primära förbindelsen mellan Stockholm och Värmdö. Tillsammans med väg 274 är vägen dessutom en genomfart genom Värmdö till Vaxholm via färjeförbindelsen till Rindö. Trafikverket planerar nu att bygga om trefältslösningen på Grisslingerakan mellan Mölnvik och Ålstäket till en fyrfältslösning.

Syftet är att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet. Vägplanen varit ute på samråd och nu arbetar man med att ta fram en granskningshandling som beräknas vara klar under 2019. I samband med det har Värmdö kommun fått möjlighet att yttra sig.

Värmdö ståndpunkt – fortsatt utredning krävs

Kommunen delar Trafikverkets bedömning att framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikslag kommer att förbättras genom vägplanen. Dagvattenåtgärder och bulleråtgärder kommer också att förbättra miljön. Vägsträckningen bör dock ligga på motsatt sida än vad som föreslagits, och förbud mot vänstersväng samt förslag på avfarter bör ses över då det får konsekvenser för boende, besökare och lokalt näringsliv. Det bredare vägområdet försvårar också möjligheten för kommunen att behålla och bygga fler infartsparkeringar i området.

- Det är viktigt att Grisslingerakan byggs om men det får inte ske till vilket pris som helst. Därför föreslår vi att vägen ska breddas norrut istället, för att vi ska ha fortsatt service och företagande längs med vägavsnittet. Det gäller inte bara Grisslinge värdshus och Systrarna Delselius utan även den infartsparkering som finns där idag, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Värmdö kommun menar också att den föreslagna breddningen är enkelsidig mot södra sidans strandområde, och att höga slänter, stödmurar och bullerplank skulle få stora konsekvenser för landskapsbilden och naturmiljön. Därför föreslår kommunen att vägbreddningen sker mot norra sidan och att andra bulleråtgärder som tyst asfalt, fönsterbyten eller inbyggnad av uteplatser ses över.

Gång- och cykelbana påverkas

Även den föreslagna ökningen av hastighet från 50 till 60 km/timmen bör utredas vidare. Ökningen innebär att störningarna från vägen ökar och att hela väganläggningen behöver dimensioneras för högre hastighet. I och med att gång- och cykelvägen ligger i vägplanen direkt intill körbanan kommer ett ökat biltrafikflöde med högre hastighet också innebära att buller och slask kommer att skapa en otrivsam miljö för de som går och cyklar på gång- och cykelvägen.

Vägplanen innebär också att ett redan svagt ekologiskt spridningssamband i Grisslinge kommer att försvagas ytterligare. Därför bör det prioriteras att bevara så många träd som möjligt samt att återplantera träd där det finns möjlighet.

Värmdö, skärgårdens mötesplats. En unik natur med cirka 44 000 invånare och över 10 000 öar. Här finns också välkända besöksmål som Sandhamn, Möja, Grinda, Bullerö och Svartsö. Välkommen till Värmdö, en plats för möten mellan människor. Följ oss på Facebook och Instagram. Läs mer om hur Värmdö kommun behandlar personuppgifter.